Nan Yar - 2

article410.jpg

 
 

நானார்? ஸப்த தாதுக்களா லாகிய ஸ்தூல தேகம் நானன்று. சப்த, ஸ்பரிச, ரூப, ரஸ, கந்த மென்னும் பஞ்ச விஷயங்களையும் தனித்தனியே அறிகின்ற சுரோத்திரம், துவக்கு, சக்ஷுஸ், ஜிஹ்வை, கிராண மென்கிற ஞானேந்திரியங்க ளைந்தும் நானன்று. வசனம், கமனம், தானம், மல விசர்ஜனம், ஆனந்தித்தல் என்னும் ஐந்து தொழில்களையும் செய்கின்ற வாக்கு, பாதம், பாணி, பாயு,உபஸ்தம் என்னும் கன்மேந்திரியங்க ளைந்தும் நானன்று. சுவாஸாதி ஐந்தொழில்களையும் செய்கின்ற பிராணாதி பஞ்ச வாயுக்களும் நானன்று. நினைக்கின்ற மனமும் நானன்று. சர்வ விஷயங்களும் சர்வ தொழில்களு மற்று, விஷய வாசனைகளுடன் மாத்திரம் பொருந்தியிருக்கும் அஞ்ஞானமும் நானன்று. மேற்சொல்லிய யாவும் நானல்ல, நானல்ல வென்று நேதிசெய்து தனித்து நிற்கும் அறிவே நான். அறிவின் சொரூபம் சச்சிதானந்தம்.

(happinessofbe­ing.com)

plastika k druhému odstavci nan-yar
     

Who am I? The sthūla dēha [the ‘gross’ or physical body], which is [composed] of sapta dhātus [the seven constituents, namely chyle, blood, flesh, fat, marrow, bone and semen], is not ‘I’. The five jñānēndriyas [sense organs], namely the ears, skin, eyes, tongue and nose, which individually [and respectively] know the five viṣayas [sense ‘domains’ or types of sense perception], namely sound, touch [texture and other qualities perceived by touch], form [shape, colour and other qualities perceived by sight], taste and smell, are also not ‘I’. The five karmēndriyas [organs of action], namely the voice, feet [or legs], hands [or arms], anus and genitals, which [respectively] do the five actions, namely speaking, walking, giving, defecation and [sexual] enjoyment, are also not ‘I’. The pañca vāyus [the five ‘winds’, ‘vital airs’ or metabolic forces], beginning with prāṇa [breath], which perform the five [metabolic] functions, beginning with respiration, are also not ‘I’. The mind, which thinks, is also not ‘I’. The ignorance [the absence of all dualistic knowledge] that is combined with only viṣaya-vāsanās [dispositions, propensities, tendencies, inclinations, impulses, desires, taste or liking to experience the objects of sensory perception] when all viṣayas [sensory perceptions] and all actions have ceased [as in sleep], is also not ‘I’. Having eliminated everything mentioned above as not ‘I’, not ‘I’, the aṟivu [knowledge, awareness or consciousness] that stands isolated alone is ‘I’. The nature of [this] knowledge [‘I am’] is sat-cit-ānanda [being-consciousness-bliss].

(Bhagaván Šrí Ramana – Nan Yar – z tamilského originálu přeložil do angličtiny Michael James) • Z D R O J • >>>

Kdo jsem já?
 
Není jím sthúla déha [‚hrubé‘ či fyzické tělo], které je [složené z] sapta dátus [sedmi složek, a to míza, krev, svalstvo, tuk, kostní dřeň, kosti, sperma].
 
Také jím není pět džňánendryjas [smyslových orgánů], a sice uši, kůže, oči, jazyk a nos, které každý zvlášť [a v tomto pořadí] poznávají pět višijas [smyslových ‚sfér‘ či druhů smyslového vnímání], totiž zvuk, hmat [struktura a další kvality vnímané dotykem], forma [tvar, barva a další kvality vnímané zrakem], chuť a čich.
 
Pět karmendryjas [orgánů činnosti] – hlasivky, chodidla [či nohy], ruce [či paže], konečník a genitálie, které [v tomto po­řadí] vykonávají pět činností, jmenovitě mluvení, chůzi, držení [či dávání], vyměšování, a [sexuální] požitek – rovněž nejsou já.
 
Já nejsou ani panča vajus [pět ‚prán‘, ‚životních‘ či metabolických sil], které vykonávají pět [metabolických] funkcí, a které během dýchání povstávají s pránou [dechem].
 
Rovněž mysl, která myslí, není já.
 
Nevědomost [nepřítomnost veškerého dualistického vědění], která je sdružená s višijas-vásanami [skrytými sklony, podněty, touhami a přáními, či zálibou ve smyslovém vnímání nebo smyslovém potěšení], a jež nastává tehdy, když bylo přerušeno veškeré smyslové vnímání a všechny činnosti [tak jako ve spánku] – ta také není já.
 
Vykonáním neti [negací, vyloučením či popřením všeho, co nejsme my sami; uvažováním, že] všechny tyto výše řečené věci nejsou ‚já‘, nejsou ‚já‘,
 
jedině poznání, které [pak] vyvstane samostatně, je ‚Já‘.
 
Přirozenost [tohoto] poznání [‚Já jsem‘] je sat-čit-ánanda [bytí – vědomí – blaženost].

(z anglického překladu Michaela Jamese přeložil do češtiny Luboš Hladík) • Z D R O J • >>>

  

najeď (PC) nebo klikni (mob/tab) pro zvětšení

  výklad plastiko-malby  ⑥ ⑦
⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫
⑬ ⑭ ⑮ ⑯
⑰ ⑱ ⑲

Cvičeníčko

Spoj kritické myšlení a vylučovací metodu
 
Vezmi to odstavec po odstavci a ptej se: „Jsem to já?“
 
Takže: Jsem sperma? Ne. – OK, jedeme dál.
Jsem svalstvo? Ano…
Pokud odpovíš ano, zastav se a jen si uvědomuj objekt, na který jsi před chvílí ukázal(a) jako na já. Uvědomování neznamená generování hodnotících myšlenek.
 
Když já vnímám objekt, pak logicky nemůžu být tím (vnímaným) objektem.
 
Tedy ještě jednou. Jsem svalstvo? Ano. Kdo si to svalstvo uvědomuje? Já. Takže jsem svalstvo, které si uvědomuje svalstvo? Ne – OK, jedeme dál.
 
Až vyhážeš všechny objekty vylučovací metodou…
 
Kdo si uvědomuje toho, co si uvědomuje?
Dá se na to odpovědět?
Kdo jsem já?

„Já je květina, kterou nikdo nemůže mít.
Sama sebe poznává tak,
že si uvědomuje, čím sama není.
Přestože vám zrcadlo poskytuje dokonalý obraz,
sami sebe tam nehledejte.
Síla není v zrcadle.
Zůstávejte pouze svědkem.“
(Mooji)